Linja telefonike e përputhshmërisë është në pronësi dhe monitorohet nga Komiteti i Auditimit, i cili është pjesë e Këshillit Drejtues të Novo Nordisk.

Nëse jeni punonjës i Novo Nordisk, jeni të nxitur ta ngrini shqetësimin përmes menaxherëve lokalë, personelit juridik vendas ose personelit të burimeve njerëzore. Nëse kjo nuk është e mundur, mund të përdorni opsionet e përmendura më poshtë. 

Çështjet në lidhje me etikën e biznesit, çështjet e kontabilitetit dhe të mashtrimit, Novo Nordisk Way, shkeljet e mundshme të të dhënave personale, cilësia ose çështje të tjera që përfshijnë rreziqe ligjore dhe/ose rreziqe të tjera serioze për Novo Nordisk duhet të raportohen në linjën telefonike të përputhshmërisë. Shembuj të shqetësimeve që mund të raportoni, mund t'i gjeni më poshtë.

Vini re se linja telefonike e përputhshmërisë nuk duhet të përdoret për raportimin e ankesave të klientëve, efekteve anësore apo produkteve të falsifikuara. Jeni të lutur të përdorni lidhjet në menynë e majtë për të raportuar shqetësime të tilla.

  • Sjellja të pahijshme apo shkelja e politikave dhe e standardeve të etikës së biznesit nga Novo Nordisk ose nga palë të treta që përfaqësojnë Novo Nordisk.

Shembujt përfshijnë aktivitete të papërshtatshme të shitjes dhe marketingut, dhënien ose marrjen e përfitimeve të papërshtatshme, marrjen e mostrave të papërshtatshme të produkteve, marrëdhëniet e papërshtatshme me klientët ose palët e treta dhe ndërveprimet e papërshtatshme me pacientët.

  • Shkeljet e rënda të Qasjes së Novo Nordisk në lidhje me praktikat e menaxhimit, sjelljen ose sjelljen e biznesit.

Shembujt përfshijnë trajtimin e rëndë të padrejtë të një punonjësi, sjellje më të gjera të administrimit ose shqetësime për veprime të mundshme hakmarrëse.

  • Shqetësimet në lidhje me kontabilitetin e dyshimtë, kontrollet e brendshme, auditimin dhe raportimin financiar, ose veprimet e qëllimshme për të marrë padrejtësisht përfitime të paautorizuara, si p.sh. para, pronë ose shërbime.

Shembujt përfshijnë pasqyra financiare mashtruese, kontrolle të brendshme të mangëta, falsifikim dokumentesh dhe keqpërdorim të aseteve të NN ose vjedhje.

  • Shqetësimet në lidhje me cilësinë që prekin produktet apo proceset e lidhura me GxP, të cilat nuk kanë marrë zgjidhje në sistemin e zakonshëm të menaxhimit të cilësisë.
  • Një shkelje e mundshme e të dhënave personale. Çdo akses i qëllimshëm apo aksidental, zbulimi, shkatërrimi ose ndryshimi i të dhënave personale pa autorizim.
  • Shkelje të rëndësishme në lidhje me antitrustin ose tregtinë e ndershme, spiunazhin ose sabotimin dhe shkeljet e sigurisë së informacionit.

Mund ta raportoni një shqetësim në linjën telefonike të përputhshmërisë përmes telefonit ose në internet.

Linja telefonike e përputhshmërisë operohet nga një palë e tretë dhe pala raportuese mund të zgjedhë të jetë anonime. Megjithatë, ne inkurajojmë të gjithë raportuesit të identifikohen, në mënyrë që të mund të hetojmë më mirë raportin dhe të mbajmë kontakte me raportuesin gjatë një hetimi.

Për udhëzime të mëtejshme dhe numrat përkatës të telefonit, ju lutemi, shkoni në portalin e raportimit të linjës telefonike të përputhshmërisë.

Është e mundur të zgjidhni midis shumë gjuhëve në këndin e sipërm të djathtë kur hapni lidhjen. Kur raportoni një rast me telefon, prisni për pak kohë përpara se një operator të jetë në dispozicion për t'iu përgjigjur telefonatës suaj.

Portali i raportimit të linjës telefonike të përputhshmërisë

Portali i raportimit të linjës telefonike të përputhshmërisë - Albania (Përdorni këtë lidhje nëse gjendeni në Albania)

Kur raportoni një rast përmes telefonit ose në internet, do të merrni një numër unik të çështjes dhe do t'ju kërkohet të krijoni një fjalëkalim përkatës.

Me këtë informacion mund të kontrolloni statusin e çështjes tuaj, të shihni nëse ka ndonjë pyetje në raportin tuaj dhe të jepni informacion shtesë. 

Ne nuk e tolerojmë diskriminimin ose hakmarrjen ndaj personave që me mirëbesim bëjnë një raport ose marrin pjesë në një hetim. Nëse besoni se dikush është hakmarrë ndaj jush për raportimin ose pjesëmarrjen në një hetim, duhet të kontaktoni menjëherë me linjën telefonike të përputhshmërisë. Të gjitha raportet e tilla do të hetohen në mënyrë konfidenciale.

Linja telefonike e përputhshmërisë ndodhet në Kopenhagë, Danimarkë. Prandaj u nënshtrohet kufizimeve daneze dhe të Bashkimit Evropian në lidhje me bërjen e raporteve të tilla.