Kompania përgjegjëse për përpunimin e të dhënave tuaja personale është:

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
2880 Bagsværd
CVR number 24256790
+45 4444 8888
privacy@novonordisk.com

Ju gjithmonë mund të kontaktoni Novo Nordisk ose përgjegjësin e privatësisë së të dhënave të Novo Nordisk në adresën  privay@novonordisk.com  me pyetje ose shqetësime në lidhje me mënyrën se si ne përpunojmë të dhënat tuaja personale.

Kjo deklaratë privatësie përshkruan praktikat e Novo Nordisk në lidhje me të gjitha informacionet që mbledhim përmes sistemit tonë të rekrutimit në internet në lidhje me kërkimin tuaj të karrierës dhe aplikimin për një punë pranë Novo Nordisk A/S ose pranë njërit prej bashkëpunëtorëve të saj.

Lexojeni me kujdes këtë deklaratë dhe tregoni pranimin e kushteve të saj duke klikuar butonin e pranimit më poshtë ("I kuptoj dhe pajtohem me kushtet e mësipërme"). Përpunimi ynë i të dhënave tuaja personale bazohet në pëlqimin që keni dhënë kur klikoni në butonin e pranimit më poshtë.

Novo Nordisk mbledh të dhëna personale të dorëzuara prej jush si pjesë e procesit të rekrutimit. Të dhënat personale mbahen në një bazë të dhënash të hostuar jashtë vendit, në Poloni.

Më tej, të dhënat tuaja personale, nëse është e nevojshme për qëllimet e mëposhtme, mund të transferohen te palë të treta që ofrojnë produkte dhe shërbime (të tilla si agjencitë që ndihmojnë Novo Nordisk në kontrollin dhe intervistimin e punonjësve të ardhshëm), furnitorët e sistemeve të IT si dhe autoritetet rregullatore nëse kërkohet nga ligji.

Të dhënat personale mbahen gjithashtu në formë manuale dhe në sisteme të tjera të brendshme kompjuterike. Të dhënat personale përfshijnë të gjitha informacionet e dorëzuara nga ju.

Të dhënat tuaja personale do të përdoren për qëllime rekrutimi dhe në lidhje me këtë të dhënat tuaja personale mund të transferohen te bashkëpunëtorët e Novo Nordisk që ndodhen në një vend tjetër nga vendi juaj i banimit. Të dhënat personale do të vlerësohen vetëm siç përshkruhet më poshtë.

Për qëllimin e përshkruar më sipër në seksionin 3, ne mund të përpunojmë llojet e mëposhtme të të dhënave personale:

  • Informacionin i kontaktit (emri, adresa e emailit, vendi)
  • Vitet e përvojës profesionale
  • Zonat/vendet me interes

Novo Nordisk është një punëdhënës me mundësi të barabarta dhe i merr të gjitha vendimet që lidhen me punësimin plotësisht mbi meritat dhe kualifikimet. Për rrjedhojë nuk ka pse përfshini informacione në lidhje me përkatësinë racore apo etnike, fenë ose besimin, mendimin politik apo orientimin seksual, apo anëtarësimet tuaja në sindikata. Jeni të lutur të mos përfshini gjithashtu as numrin tuaj të sigurimeve shoqërore.

Ju nuk jeni të detyruar të na i jepni të dhënat tuaja personale. Sidoqoftë, nëse nuk i jepni të dhënat tuaja personale, profili juaj në agjentin e punës nuk mund të regjistrohet.

Të dhënat tuaja personale do të zbulohen vetëm në rrethanat e mëposhtme:

Të dhënat personale do të zbulohen në masën e kërkuar për qëllimet e përmendura më sipër për filialet e Novo Nordisk në të gjithë botën, duke përfshirë filialet që ndodhen në vende jashtë BE-së, të cilat mund të kenë ligje dhe rregullore të ndryshme të privatësisë dhe mbrojtjes së të dhënave nga vendi juaj i banimit. 

Të dhënat personale mund t'u zbulohen autoriteteve publike dhe agjencive të zbatimit të ligjit siç lejohet dhe kërkohet nga ligji. 

Ne përdorim masat mbrojtëse të mëposhtme, siç kërkohet nga ligji, për të mbrojtur të dhënat tuaja personale në rast të transferimeve të tilla në varësi të të dhënave të vendit të cilit i transferohen:

  • Transferimi kryhet drejt një subjekti të Novo Nordisk të mbuluar nga rregullat detyruese korporative të Novo Nordisk, që gjenden te https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html.  
  • Vendet destinacion konsiderohen nga Komisioni i BE-së ato që kanë një nivel adekuat të mbrojtjes së të dhënave personale.
  • Ne u nënshtrohemi dispozitave standarde kontraktuale të Komisioneve të BE-së për transferimin e të dhënave personale në vendet e treta. Ju mund të merrni një kopje të dispozitave duke na kontaktuar siç përshkruhet në seksionin 1;

Ne ju kërkojmë që të ofroni informacion të saktë dhe të përditësuar dhe t'ju inkurajojmë t'i përditësoni rregullisht të dhënat tuaja personale. Ju mund t'i shqyrtoni, modifikoni ose të  çregjistroheni  nga shërbimi i agjentit të punës në çdo kohë.

Novo Nordisk do ta fshijë informacionin joaktiv (pa klikim në email) informacionet e pajtimtarëve të agjentit të punës pas 3 vjetësh.

Ju mund të merrni informacione të mëtejshme mbi të dhënat personale që ne ruajmë dhe përpunojmë për ju dhe në masën që keni të drejtë të tillë sipas ligjit në fuqi, mund të merrni një kopje të të dhënave tuaja personale në një format të strukturuar, të përdorimit të gjerë dhe lexueshëm nga kompjuteri. Më tej, mund të kundërshtoni që të dhënat tuaja personale të përpunohen ose të kërkoni që të dhënat tuaja personale të korrigjohen. Për më tepër, mund ta tërhiqni pëlqimin tuaj për përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale në çdo kohë.

Nëse dëshironi të përdorni një ose më shumë nga të drejtat tuaja, na kontaktoni duke përdorur informacionin e kontaktit më sipër.

Nëse keni ndonjë ankesë në lidhje me përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale, mund të kontaktoni Agjencinë e Mbrojtjes së të Dhënave në vendin tuaj, p.sh. kjo do të ishte Agjencia Daneze për Mbrojtjen e të Dhënave nëse jeni një shtetas në Danimarkë.

Të dhënat tuaja personale mund të përdoren për statistika anonime për qëllime të brendshme, në këtë rast informacioni do të përdoret së bashku. Të gjitha të dhënat personale do të anonimizohen.